fbpx

Vršenje inspekcijskog nadzora

Vršenje inspekcijskog nadzora je regulisano Zakonom o opštem upravnom postupku. Ovo podrazumeva sprovođenje postupka i radnji predviđenih navedenim zakonom, a okončava se nalogom o izvršenju određenih mera zaštite od požara, o čemu se donosi rešenje (pismeno ili usmeno). Organi unutrašnjih poslova mogu da vode skraćeni upravni postupak ili da izdaju usmena rešenja na licu mesta.

Kada je reč o inspekcijskom nadzoru, onda se slobodno može reći da je on dominantan i uvek prisutan u ovoj oblasti. Osnovna ovlašćenja za vršenje ovog nadzora utvrđena su Zakonom o zaštiti od požara, prema kojima u vršenju inspekcijskog nadzora kod organizacija i organa, građana i drugih pravnih lica nadležni sekretarijat ostvaruje neposredan uvid u:
– sprovođenje mera zaštite od požara propisanih zakonom i drugim propisom;
– organizovanje vatrogasnih jedinica i službi zaštite od požara;
– određivanje lokacije objekata u kojima se drže ili skladište eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi;
– realizovanje obaveza utvrđenih opštinskim planom ili planom zaštite od požara privrednog društva;
– održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija namenjenih za otkrivanje, javljanje i gašenje požara i proveru njihove ispravnosti;
– održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za gašenje požara i hidrantske mreže;
– održavanje u ispravnom stanju svih uređaja i instalacija kod kojih može doći do požara i eksplozije.

Ukoliko organizacije, organi i građani nisu sproveli propisane mere za zaštitu od požara, nadležni sekretarijat pokrenuće prekršajni postupak, odnosno izdaće nalog o izvršenju tih mera i odrediti rok za njihovo izvršenje .
Inspekcijski nadzor se ostvaruje putem inspekcijskih pregleda prav¬nih lica.
Pravno lice je dužno da inspektorima omogući nesmetan rad i pruži im potrebne podatke i obaveštenja.
U vršenju nadzora nad sprovođenjem propisa u oblasti zaštite od požara inspektori međusobno sarađuju sa drugim inspekcijskim organima, službama i organizacijama, što im je obaveza iz Zakona o državnoj upravi, jer su ovako utvrđeni međusobni odnosi uslov za uspešno ostvarivanje inspekcijskog nadzora u bilo kojoj oblasti, pa i u oblasti zaštite od požara.
Isto tako, obaveza je inspektora da, ukoliko pri vršenju ovog nadzora utvrdi povredu propisa iz nadležnosti drugog inspekcijskog organa, obavesti o tome taj organ.

Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

Na osnovu člana 26. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 20/2015) i člana 53. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS” br. 111/2009, 20/2015, 87/2018) – potrebno je održati osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara za sve zaposlene.

Program osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara donosi svako pravno lice prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, na koji mora da dobije saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, ul. Mije Kovačevića br. 2-4. Navedeno rešenje nam je potrebno skenirano dostaviti pre vršenja obuke.

Obuka se sastoji od:

1. Teorijskog dela (opšti i poseban deo)
2. Praktičnog dela obuke - obuhvata praktičnu  primenu i demonstaciju aktiviranja aparata za početno gašenje požara.

Opšti deo sadrži sledeće teme:

• Obaveze poslodavca u oblasti zaštite od požara;
• Osnovi gorenja;
• Uzroci nastajanja požara;
• Gašenje požara;
• Savremeni tehnički sistemi za otkrivanje, dojavu i gašenje požara.

Po završetku obuke, svaki zaposleni će dobiti test sa 20 pitanja iz ove oblasti.

Formira se zapisnik o izvršenoj obuci na kom su navedena sva lica koja su prisustvovala.

Pre vršenja obuke potrebno nam je dostaviti:

• Saglasnost MUPa na program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara;
• Spisak zaposlenih koji će prisustvovati obuci;
• Datum, vreme i mesto održavanja obuke.

Plan evakuacije

PLAN EVAKUACIJE

 Na osnovu Zakona o zaštiti od požara (“SL. Glasnik RS”, br 111/2009,20/2015,87/2018 i 87/2018-dr. zakoni član 27a) svi subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraji biti istaknuti na vidljivom mestu.

Format izrade plana evakuacije je A3, na kojem takođe stoji i odgovarajuće uputstvo za postupanje u slučaju požara. Plan evakuacije se stavlja na jasno vidljivo mesto, na svakoj etaži i u blizini svakog izlaza. 

U Plan evakuacije se unose svi potrebni podaci vezani za evakuaciju, sva vrata, kao i njihov smer otvaranja, vrsta i tip PP aparata, položaj panik lampi, glavnog i razvodnih ormara, smer evakuacije, mesto na kome se nalazite, bezbedno mesto…

Cena izrade navedenog Plana evakuacije zavisi od: kvadrature, konstrukcije objekta, kao i potrebnog broja Planova evakuacije.

Plan evakuacije izrađuje firma TE GROUP DOO koja se bavi i ostalim poslovima iz oblasti zaštite od požara  (https://tegroup.rs/licence/)

Obuka za polaganje ispita upravljača čamaca

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA UPRAVLJAČ ČAMCA „A“ i „B“ KATEGORIJE

Kompanije „MERITUS TIM“, „TE GROUP“ i „SRPSKI SPASILAČKI TIM“ su u okviru svog EDUKATIVNOG CENTRA organizovale, po prvi put u Srbiji, stručnu obuku za kandidate koji žele da polažu ispit za Upravljača čamca „A“ i „B“ kategorije, uz saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Stručna obuka se održava po PRAVILNIKU o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje( „Službeni glasnik RS“, br. 86 od 15. avgusta 2014, 57 od 29. juna 2015.)

Program OSNOVNE  stručne obuke za upravljača čamca obuhvata predavanje u trajanju od 12 časova.

Prvi dan je predviđeno održavanje 6 časova, teorijski deo, u učionici  Edukativnog centra, ul.Rabina Alkalaja br. 13, Zemun.

Drugi dan je predviđeno održavanje praktične obuke upravljanja čamcem, u trajanju od 6 časova.

U pripremi je i program POSEBNE  stručne obuke, za specijalizovane namene.

Predavači na Stručnoj obuci su istaknuti stručnjaci iz više oblasti, i poseduju jedinstvene kvalifikacije za održavanje ove obuke, I TO:

  1. Vladica Zdravković, magistar, zapovednik vrste „A“
  2. Milorad Vuković, magistar tehničkog obezbeđenja,
  3. Danilo Budimir, dipl. ing., Komadant SRPSKI SPASILAČKI TIM, procenitelj rizika, menadžer rizika.

U cenu je uračunat i priručnik u elektronskoj formi, CEVNI plakat sa znacima za regulisanje plovidbe, kao i Potvrda o ospobljenosti za plivanje.

Ispit se polaže u Kapetaniji.

Opis novog pravilnika

U skladu sa  ZAKONOM  O ZAŠTITI OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), I to po Članu 25, Angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova

Za obavljanje poslova iz člana 24. može se ugovorom angažovati privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva za obavljanje ovih poslova.

Ministar propisuje bliže uslove za obavljanje poslova iz člana 24. ovog zakona i uslove i način izdavanja i oduzimanja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.

Ministar unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, kao i Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara. Pravilnici su objavljeni u “Službenom glasniku RS”, br. 6/2021 od 29.1.2021. godine, a stupili na snagu 6.2.2021.

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara propisuju se bliži uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, kao i uslovi i način izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje ovih poslova privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na poslove organizovanja zaštite od požara u objektima Vojske Srbije i namenske industrije.

Stambene zgrade – zaštita od požara

Nije prošlo puno vremena od kada su uvedene Stambene zajednice, kao i profesionalno upravljanje istim. Sa ciljem zaštite života ljudi i imovine, Zakon o zaštiti od požara propisuje da svaka stambena zgrada mora imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu.Read More

Upotreba protivpožarnih aparata

PROTIVPOŽARNI APARATI SU JEDNOSTAVNI ZA UPOTREBU

   Ipak mali broj ljudi zna ispravno da ih koristi. 

Read More

Gašenje požara

GAŠENJE POŽARA

     Kratko uputstvo za gašenje požara.

Read More

Sprečite požar u kući

Neka Vaša kuća bude sigurno mesto, uz malo Vaše posvećenosti!

Read More

Kako do A i B licence ZOP

Kako do A i B licence ZOP

“Investicija u znanje plaća najbolje kamate” B. Frenklin

Bavite se projektovanjem i došlo je vreme da pokrenete postupak za dobijanje licence. Ovo je tekst za Vas.


Read More

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google