U skladu sa  ZAKONOM  O ZAŠTITI OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), I to po Članu 25, Angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova

Za obavljanje poslova iz člana 24. može se ugovorom angažovati privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva za obavljanje ovih poslova.

Ministar propisuje bliže uslove za obavljanje poslova iz člana 24. ovog zakona i uslove i način izdavanja i oduzimanja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.

Ministar unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, kao i Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara. Pravilnici su objavljeni u “Službenom glasniku RS”, br. 6/2021 od 29.1.2021. godine, a stupili na snagu 6.2.2021.

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara propisuju se bliži uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, kao i uslovi i način izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje ovih poslova privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na poslove organizovanja zaštite od požara u objektima Vojske Srbije i namenske industrije.