Vršenje inspekcijskog nadzora je regulisano Zakonom o opštem upravnom postupku. Ovo podrazumeva sprovođenje postupka i radnji predviđenih navedenim zakonom, a okončava se nalogom o izvršenju određenih mera zaštite od požara, o čemu se donosi rešenje (pismeno ili usmeno). Organi unutrašnjih poslova mogu da vode skraćeni upravni postupak ili da izdaju usmena rešenja na licu mesta.

Kada je reč o inspekcijskom nadzoru, onda se slobodno može reći da je on dominantan i uvek prisutan u ovoj oblasti. Osnovna ovlašćenja za vršenje ovog nadzora utvrđena su Zakonom o zaštiti od požara, prema kojima u vršenju inspekcijskog nadzora kod organizacija i organa, građana i drugih pravnih lica nadležni sekretarijat ostvaruje neposredan uvid u:
– sprovođenje mera zaštite od požara propisanih zakonom i drugim propisom;
– organizovanje vatrogasnih jedinica i službi zaštite od požara;
– određivanje lokacije objekata u kojima se drže ili skladište eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi;
– realizovanje obaveza utvrđenih opštinskim planom ili planom zaštite od požara privrednog društva;
– održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija namenjenih za otkrivanje, javljanje i gašenje požara i proveru njihove ispravnosti;
– održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za gašenje požara i hidrantske mreže;
– održavanje u ispravnom stanju svih uređaja i instalacija kod kojih može doći do požara i eksplozije.

Ukoliko organizacije, organi i građani nisu sproveli propisane mere za zaštitu od požara, nadležni sekretarijat pokrenuće prekršajni postupak, odnosno izdaće nalog o izvršenju tih mera i odrediti rok za njihovo izvršenje .
Inspekcijski nadzor se ostvaruje putem inspekcijskih pregleda prav¬nih lica.
Pravno lice je dužno da inspektorima omogući nesmetan rad i pruži im potrebne podatke i obaveštenja.
U vršenju nadzora nad sprovođenjem propisa u oblasti zaštite od požara inspektori međusobno sarađuju sa drugim inspekcijskim organima, službama i organizacijama, što im je obaveza iz Zakona o državnoj upravi, jer su ovako utvrđeni međusobni odnosi uslov za uspešno ostvarivanje inspekcijskog nadzora u bilo kojoj oblasti, pa i u oblasti zaštite od požara.
Isto tako, obaveza je inspektora da, ukoliko pri vršenju ovog nadzora utvrdi povredu propisa iz nadležnosti drugog inspekcijskog organa, obavesti o tome taj organ.