Na osnovu člana 26. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 20/2015) i člana 53. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS” br. 111/2009, 20/2015, 87/2018) – potrebno je održati osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara za sve zaposlene.

Program osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara donosi svako pravno lice prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, na koji mora da dobije saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije, ul. Mije Kovačevića br. 2-4. Navedeno rešenje nam je potrebno skenirano dostaviti pre vršenja obuke.

Obuka se sastoji od:

1. Teorijskog dela (opšti i poseban deo)
2. Praktičnog dela obuke - obuhvata praktičnu  primenu i demonstaciju aktiviranja aparata za početno gašenje požara.

Opšti deo sadrži sledeće teme:

• Obaveze poslodavca u oblasti zaštite od požara;
• Osnovi gorenja;
• Uzroci nastajanja požara;
• Gašenje požara;
• Savremeni tehnički sistemi za otkrivanje, dojavu i gašenje požara.

Po završetku obuke, svaki zaposleni će dobiti test sa 20 pitanja iz ove oblasti.

Formira se zapisnik o izvršenoj obuci na kom su navedena sva lica koja su prisustvovala.

Pre vršenja obuke potrebno nam je dostaviti:

• Saglasnost MUPa na program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara;
• Spisak zaposlenih koji će prisustvovati obuci;
• Datum, vreme i mesto održavanja obuke.