PLAN EVAKUACIJE

 Na osnovu Zakona o zaštiti od požara (“SL. Glasnik RS”, br 111/2009,20/2015,87/2018 i 87/2018-dr. zakoni član 27a) svi subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraji biti istaknuti na vidljivom mestu.

Format izrade plana evakuacije je A3, na kojem takođe stoji i odgovarajuće uputstvo za postupanje u slučaju požara. Plan evakuacije se stavlja na jasno vidljivo mesto, na svakoj etaži i u blizini svakog izlaza. 

U Plan evakuacije se unose svi potrebni podaci vezani za evakuaciju, sva vrata, kao i njihov smer otvaranja, vrsta i tip PP aparata, položaj panik lampi, glavnog i razvodnih ormara, smer evakuacije, mesto na kome se nalazite, bezbedno mesto…

Cena izrade navedenog Plana evakuacije zavisi od: kvadrature, konstrukcije objekta, kao i potrebnog broja Planova evakuacije.

Plan evakuacije izrađuje firma TE GROUP DOO koja se bavi i ostalim poslovima iz oblasti zaštite od požara  (https://tegroup.rs/licence/)